introductie.jpg

 

Taxsample B.V.

Belastingcontrole | Steekproef | HT | Tax Data Science | Tax Monitoring | Seminars

In het kader van Horizontaal Toezicht zien wij een toenemend aantal verzoeken tot monitoring op basis van steekproeven door de Belastingdienst. De Belastingdienst wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing.

Volgens het principe ‘tell me, show me, prove me’ verlangt de Belastingdienst dat organisaties zichzelf monitoren en daarbij met behulp van een steekproef vaststellen dat er sprake is van een aanvaardbare aangifte. Door de steekproef zelf uit te (laten) voeren heeft u invloed op de impact en reikwijdte van het onderzoek en blijft u “in control”.

Wij zijn van mening dat u niet snel voor verrassingen zult komen te staan, indien u samen met ons de kwaliteit van de fiscale beheersing regelmatig laat toetsten. Wij hebben ruime ervaring met alle soorten belastingonderzoeken bij alle typen organisaties.

Aanpak

Taxsample maakt gebruik van een uitgekiende aanpak op basis van data-analyse en statistische steekproeven binnen de uitgangspunten van de Controleaanpak Belastingdienst (CAB).

In de CAB spreekt de Belastingdienst haar voorkeur uit voor de inzet van statistisch steekproeven, vanwege de doelmatige, objectieve en transparante aanpak. Met een geïntegreerde steekproef kan met relatief weinig werk een gefundeerd waardeoordeel gegeven worden over de kwaliteit van de ingediende aangiften. Bovendien kunnen vroegtijdig leemten in de werking van de fiscale beheersing worden opgespoord om hiervoor de benodigde maatregelen te treffen.

In deze onderzoeken werkt u en eventueel uw fiscaal adviseur samen met Taxsample aan de hand van een gestructureerde aanpak waarin de taken en verantwoordelijkheden per fase verdeeld zijn over de betrokken partijen.

Door uw kennis van uw organisatie en belastingrisico’s, en onze deskundigheid op het gebied van steekproefonderzoeken, zijn wij gezamenlijk in staat om een zo efficiënt mogelijk onderzoek uit te voeren.

Resultaat

De Belastingdienst geeft in haar controleaanpak aan dat zij haar werkzaamheden zal beperken tot het reviewen van het onderzoek dat is verricht door een (externe) deskundige, op voorwaarde dat de steekproef is uitgevoerd met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst zou doen.

Kortom met het resultaat uit een goed uitgevoerd onderzoek kan actief en op transparante wijze de relatie met de Belastingdienst worden onderhouden.

Meer informatie over Taxsample  Contact opnemen  Agenda Seminars

Het voordeel van een nulmeting op uw belastingpositie:

  • Vaststellen dat er sprake is van een aanvaardbare aangifte voor de belastingmiddelen in scope.
  • Gestructureerde aanpak met duidelijke taakstelling en doelstelling.
  • Aanpak is conform de Controleaanpak van de Belastingdienst (CAB), maar beperkt zoveel mogelijk de nadelige gevolgen hiervan.
  • Eenvoudige data opvraag van uw organisatie die aansluit bij gangbare query's en auditfiles.
  • Combinatie van op uw organisatie afgestemde data-analyse en geoptimaliseerde steekproefaanpak.
  • De scope van het onderzoek kan op eenvoudige wijze worden uitgebreid naar andere belastingmiddelen of specifieke onderwerpen. 
  • U krijgt inzicht in de werking van uw fiscale beheersing en kunt deze verbeteren.
  • U kunt aantonen dat u in control bent, waarmee de Belastingdienst rekening dient te houden in haar toezicht. 
  • In het kader van Horizontaal Toezicht verwacht de Belastingdienst dat u uw Tax Control Framework toetst op een adequate werking. Met deze aanpak voldoet u hieraan.