toezicht-belastingdienst.jpg

Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing

Monitor uw eigen organisatie en laat zelf steekproeven doen

Belastingdienst als toezichthouder wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. De controleaanpak Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om zelf de steekproefonderzoeken uit te voeren, mits met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst doet. En dat heeft veel voordelen.

Belastingdienst accepteert review onderzoek door extern deskundige onder voorwaarden

Statistische steekproeven kunnen worden ingezet bij zowel de opzet en inrichting van het Tax Control Framework (TCF)  in de vorm van een nulmeting, als bij het monitoren van de werking van de fiscale beheersing. De Belastingdienst spreekt haar voorkeur uit in de controleaanpak Belastingdienst (CAB) voor de inzet van statistisch steekproeven in haar toezicht, vanwege de doelmatige, objectieve en transparante aanpak. Met een geïntegreerde steekproef kan met relatief weinig werk een gefundeerd waardeoordeel gegeven worden over de kwaliteit van de ingediende aangiften. Bovendien kunnen vroegtijdig eventuele leemten in de werking van de fiscale beheersing worden opgespoord om eventueel hiervoor de benodigde maatregelen te treffen. De Belastingdienst geeft in de CAB aan dat zij haar controlewerkzaamheden zal beperken tot review van het onderzoek dat is verricht door een (externe) deskundige, op voorwaarde dat de steekproef is uitgevoerd met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst zou doen. Kortom met het resultaat uit een goed uitgevoerd onderzoek kan actief en op transparante wijze de relatie met de Belastingdienst worden onderhouden.

Belastingdienst verlangt dat organisaties zichzelf monitoren

In het kader van Horizontaal Toezicht zien wij momenteel een toenemend aantal verzoeken tot monitoring op basis van steekproeven door de Belastingdienst. De tijd dat de Belastingdienst zich focust op de bouw van een Tax Control Framework (TCF) door de organisatie ligt inmiddels al lange tijd achter ons. Steeds vaker wil de Belastingdienst overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. Volgens het principe “tell me, show me, prove me” verlangt de Belastingdienst dat organisaties zichzelf monitoren en daarbij vaststellen met behulp van een steekproef dat sprake is van een aanvaardbare aangifte. In de CAB spreekt de Belastingdienst haar voorkeur uit voor de inzet van statistisch steekproeven, vanwege de doelmatige, objectieve en transparante aanpak. Met een geïntegreerde steekproef kan met relatief weinig werk een gefundeerd kwantitatief oordeel gegeven worden over de kwaliteit van de ingediende aangiften. Achteraf zijn de uitgevoerde werkzaamheden op eenvoudige wijze te valideren door de Belastingdienst.

Blijf ‘in control’ en laat zelf steekproefonderzoeken doen

Door de steekproef zelf uit te (laten) voeren heeft u invloed op de impact en reikwijdte van het onderzoek. Wij hebben ruime ervaring opgedaan op het gebied van steekproefonderzoeken voor alle belastingmiddelen bij elke type organisatie. Hierbij maken wij gebruik van een uitgekiende aanpak op basis van data-analyse en statistische steekproeven binnen de uitgangspunten van de controleaanpak Belastingdienst (CAB). In een dergelijk onderzoeken werken u en uw adviseur samen met Taxsample B.V. aan de hand van een gestructureerde aanpak, waarin de taken en verantwoordelijkheden per fase zijn beschreven voor de betrokken partijen. Door uw kennis van uw organisatie en inherente belastingrisico’s en onze deskundigheid op het gebied van steekproefonderzoeken zijn wij gezamenlijk in staat om een zo efficiënt mogelijke aanpak op te zetten. Indien u samen met ons de kwaliteit van de fiscale beheersing regelmatig laat toetsen, kunt u snel ingrijpen waar dat nodig is.

Het voordeel van onze werkwijze is:

  • De aanpak is conform de controleaanpak van de Belastingdienst, maar beperkt zoveel mogelijk de nadelige gevolgen hiervan;
  • Efficiënte aanpak: zo veel mogelijk reductie op gegevensgericht onderzoek;
  • Effectieve aanpak: u geeft daar waar het nodig is extra aandacht;
  • Toetsbaar: de uitkomst kan achteraf eenvoudig worden gecontroleerd;
  • Er is sprake van een aanvaardbare aangifte voor de onderwerpen in scope;
  • In control: u heeft het controledossier voor de Belastingdienst al klaar liggen;
  • Inzicht in onderwerpen en risico’s die buiten de scope van het onderzoek vallen;
  • Fiscale beheersing: u heeft inzicht in de werking van uw fiscale beheersing en kunt deze verbeteren;
  • Toezicht Belastingdienst: u kunt de relatie met de Belastingdienst pro actief en transparant tegemoet treden.